Poker Arena | LivePoker | WPT Bucharest, final results

WPT Bucharest, final results

01. Darcourt Guillame (Franta) - 125.750 euros
02. Simon Munz (Germania)- 93.400 euros
03. Joseph Ebanks (USA)- 59.750 euros
04. Jose De La Guardia (Panama) - 36.600 euros
05. Abdula Atila Seiar (Romania) - 30.550 euros
06. Iosif Eva (Romania) - 23.150 euros
07. Ovidiu Saizu (Romania) - 17.100 euros
08. Gheorghe Gradinaru (Romania) - 11.250 euros
09. Szilasi Viktoria (Ungaria) - 8.100 euros
10. Tsintzos Ioannis (Grecia) - 6.750 euros